QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH CẤP QUỐC GIA VỀ XTTM NĂM 2023
28-12-2022
28-12-2022

Thông tư số 01/2022/TT-BCT của Bộ Công thương: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương q
18-01-2022
08-03-2022

Nghị định số 85/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử
28-09-2021
01-01-2022

Thông tư 40/2020/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2019/TT-BCT hướng dẫn thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại.
30-11-2020
15-01-2021

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2021-2025
19-05-2020
19-05-2020

Quảng cáo