CƠ SỞ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HƯƠNG NHIÊN

(4 sản phẩm)

Địa chỉ nhà bán hàng

Hộ Diêm- Hộ Hải - Ninh Hải - Ninh Thuận

Điện thoại liên hệ

+840903936117

Ngành hàng

Sản phẩm OCOP Ninh Thuận, Sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản